Perede nõustamine

MTÜ Maria ja lapsed

Perenõustamisteenuse kirjeldus


MTÜ Maria ja lapsed osutab alates 12.12.2017. a perenõustamisteenust lastega peredele. Teenust osutatakse abivajavatele peredele kogu virumaa piires. Teenuse osutamisel tehakse tihetat koostööd perede kohalike omavalitsustega.
Perenõustamsteenuse kohta lisainformatsioon telefonil +372 5615 1175

I TEENUSE SISU

Perenõustamisteenus sobib toetava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt välja kujunenud probleemide lahendamisel. Samuti on antud abistamismeetodi rakendamine sobilik ka ennetava eesmärgiga.
Teenuse eesmärk on pakkuda peredele jõustavat nõustamist, mille abil suurendada pereliikmete toimetulekut ja abistada peret tekkinud probleemide lahendamisel.

Teenuse sihtgrupp

Perenõustamisteenus on suunatud perekonnale, kelle liikmete iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Õigus teenust saada on nii isikul, kellel on tekkinud probleemid, kui ka nendel, kes temaga koos elavad, sest sageli puudutab tekkinud probleem (nt ühe pereliikme haigestumine, töötuks jäämine, sõltuvus jne) kõiki koos elavaid isikuid. Teenuse osutamise eesmärgiks on arendada ja toetada pere toimetulekut.

Teenuse kirjeldus

Teenuse osutamise käigus pakutakse perele jõustavat nõustamist, mille käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse pereliikmetega koostöös lahendusi nende sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.
Üldjuhul pakutakse nõustamist perenõustamisena kui tervikuna, kus nõustamisprotsessi on kaasatud kõik pereliikmed. Kuid erandina pakutakse selle raames ka Individuaalset sotsiaalnõustamist – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös inimesega tema toimetulekuvõime parandamiseks.

Teenus koosneb järgmistest tegevustest:

Koostöö pere kohaliku omavalitsusega: tegevus toimub lähtuvalt lepingust. Nõustamisprotsessi kestel ja lõppedes tehakse lähtuvalt püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast kirjalik ülevaade tehtud peretööst.
Teenuse osutamisel tehakse koostööd nii pere kui pere elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja/lastekaistetöötajaga. Teenuse osutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutaja ning pere vahel sõlmitud halduslepingus sätestatust ja pere juhtumiplaanist ning tegevuskavast.

Teenuse taotlemine ja osutamise maht

Perenõustamisteenusele saamiseks tuleb perel pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötaja juurde. Pere abivajaduse hindab kohalik omavalitsuse sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötaja. Teenuse osutamise maht ja kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest ja see lepitakse kirjalikult kokku kolmepoolselt sõmitud lepingus.

Teenuse osutamise koht

Kohalik omavalitsus, inimese kodu, teensueosutaja ruumid või muu kokkulepitud koht.

Teenuse finantseerimise/ maksumuse põhimõtted

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Tasumine toimub koostööks sõlmitud lepingu alusel ning teenus on perele/inimesele tasuta.
Teenuse maksumus on 25eur tund. Üldjuhul toimub nõustamisprotsess korraga 1,5-2tundi. Teenuse osutamise mahu hulka arvestatakse nii vahetu nõustamistöö perega kui vajaliku dokumentatsiooni täitmine kohtumise kohta.

Teenuse väljundid

Teenuse hindamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutaja välja töötatud teenuse osutamise korrast, arvestades eelkõige kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi. Teenuse kasutamise tulemusena on tagatud pereliikmete turvatunne, säilib või suureneb teenust saava pere/ isiku võimalikult iseseisev toimetulek ning teenuse kasutajale tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Tulemuslikkust hindavad teenust saav pere/isik, teenuse osutaja, sh vahetult teenust osutav isik, ja rahastaja.