Lastehoiu teenus

Alates 2018 a septembrist tegutseb meil koduselt hubane eriilmeline lastehoid korraga kuni 5 lapsele.

Lastehoid asub Rakvere linnuriigis Tedre 11 maja esimesel korrusel. Lastehoidu ootame lapsi alates 1,5 eluaastast. Hoid on esmaspäevast reedeni avatud 7.30-17.30, kui on vajadus tuua laps hoidu muudel aegadel tuleb see meie lapsehoidjaga eelnevalt kooskõlastada. Meile on teenusele oodatud lapsed kogu Lääne-Virumaalt.


Täiendav info lastehoiu kohta telefonil +372 5615 1175 Karis Mugamäe

MTÜ MARIA JA LAPSED LAPSEHOIUTEENUSE KIRJELDUS
 
 MTÜ Maria ja lapsed osutab alates 2018a septembri kuust lapsehoiuteenust. Teenust osutatakse teenust vajavatele lastele kogu virumaa piires. Teenuse osutamisel tehakse koostööd pere kohaliku omavalitsusega ja sotsiaalkindlustusametiga.
Lapsehoiuteenuse kohta lisainformatsioon telefonil 56151175
 
TEENUSE EESMÄRK
 Teenuse eesmärgiks on vähendada laste hooldajate hoolduskoormust ning toetada nende aktiivset osalemist tööturul.
Teenuse osutamise ajal tagab lapsehoidja  MTÜ Maria ja lapsed lastehoius viibivate laste arengu toetamise, hooldamise,  turvalisuse ning järelevalve.
 
 TEENUSE SIHTGRUPP
 Lapsehoiu teenuse sihtgrupiks on kõik Lääne-Virumaa lapsed vanuses 0-7eluaastat, nende vanemad ja teised neid kasvatavad/hooldavad isikud (eestkostjad, hooldupere vanemad jne).
 
TEENUSE SISU JA TEENUSE OSUTAJA
 Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja- lapsehoidja.  Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb.
 
Lapsehoiuteenuse sisu koosneb kolmest komponendist: lapse hooldamine, tema turvalisuse tagamine ja lapse arendamine.
Lapse hooldamine tähendab lapse söötmist, pesemist, mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist.
 
Lapsevanemal on õigus küsida teenuse pakkujalt  lapsehoidja ettevalmistust ja töökogemust.
Teenuse osutamisel ei pakuta lastele alusharidust (kooliks ettevalmistamine).
 
Teenuse osutajaks on MTÜ Maria ja lapsed lapsehoidja.
 
Lapsehoidja vastab järgnevatele nõuetele:
 
1.Omab kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või omab vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi tööks lastega.
2. On läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.
3. Tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused;
4.  Temalt ei ole perekonnaseaduses sätestatud alustel hooldusõigust ära võetud või seda ei ole piiratud;
 5. Teda ei ole kõrvaldatud eestkostja kohustuste täitmiselt;
 6. Ta vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
 7. Tal ei ole sõltuvust alkoholist ega narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest;
 
Lapsehoidjana võib tegutseda ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Sotsiaalministeerium.
 
 
TEENUSE OSUTAMISE MAHT
 Teenuse osutamise maht ja aeg lepitakse kokku MTÜ Maria ja lapsed esindaja ja Kliendi vahel arvestades lastehoiu üldiseid lahtioleku aegu, milleks on 7.30-17.30
 
TEENUSE OSUTAMISE KOHT
 Lapsehoiuteenust osutatakse MTÜ-le Maria ja lapsed kuuluvas majas Tedre 11, Rakvere linn, Lääne-Virumaa.
 
 
TEENUSE TAOTEMINE
 Teenuse taotlemiseks tuleb teenuse soovijal pöörduda teenuse pakkuja poole. Koostöös teenuse pakkujaga tuleb pöörduda kohatasu toetuse saamiseks teenuse soovija kohaliku omavalitsuse poole. Kokkuleppe saavutamisel sõlmitakse lapse vanema/hooldaja ja teenuse osutaja vaheline lapsehoiuteenuse osutamise leping.
 
TEENUSE MAKSUMUS
Teenuse rahastamine toimub läbi pere kohaliku omavalitsuse üksuse toetuse ja pere omaosaluse.  Lasehoiuteenuse kogu maksumuse moodustab lapse pere omaosalus (toiduraha), milleks on 60 eurot kuus, lapse pere kohaliku omavalitsuse kohatasu toetus, milleks on 294 eurot kuus. Teenues kasutamise eelduseks on vastav kokkulepe lapse  vanema ja lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.
 
TEENUSE OSUTAMISE LÕPPEMINE
Teenuse osutamise lõppemine on seotud lapse vanema/hooldaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud tähtaegadega.
 
TEENUSE OSUTAMISEGA SEONDUVATE ANDMETE KASUTAMINE
 Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides lähtuvalt sõlmitud lepingust.